Noteikumi un nosacījumi

Piekrītot šim Līgumam Klients apliecina, ka:

ir iepazinies ar Līgumu un tā noteikumiem, Smart Deposit Platformas lietošanas noteikumiem, Bankas Vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Privātuma un personas datu aizsardzības politiku, Maksājumu noteikumiem, un Bankas operāciju un citu finanšu pakalpojumu tarifiem, kuri ir pieejami  Bankas mājas lapā internetā: https://www.expobank.eu un Bankas telpās (klientu apkalpošanas zālē), un kuri var tikt grozīti un papildināti, saprot tos, pilnībā tiem piekrīt, atzīst tos par sev saistošiem un apņemas ievērot;

piekrīt Klienta neklātienes identifikācijai un autentifikācijai;

ir informēts par Bankas Vispārējos pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem personas datu apstrādes un konfidencialitātes noteikumiem;

atļauj un piekrīt, ka Banka apstrādā Klienta un tā pārstāvju datus atbilstoši Bankas Vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Privātuma un personas datu aizsardzības politikai, kā arī izpauž tos citām personām Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

piekrīt, ka Banka izmanto Klienta kontaktinformāciju, lai informētu Klientu par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, veicamajām operācijām, akcijām un piedāvājumiem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā, nosūtot Bankai atbilstošu paziņojumu, atteikties no šajā punktā minētās informācijas turpmākas saņemšanas.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Līguma noteikumos lietotie termini:  

Banka - AS Expobank, reģ. Nr. 40003043232;

Klienta Norēķinu konts - Klienta konts citā Latvijā reģistrētā bankā, no kura Klients iemaksā Termiņnoguldījuma summu un uz kuru tiek veikta procentu un Termiņnoguldījuma izmaksa no Termiņnoguldījuma konta;

Klients – fiziska persona, kurai Bankā atvērts Termiņnoguldījuma konts un kura noslēdz Līgumu;

Līgums - starp Klientu un Banku noslēgtais Termiņnoguldījuma līgums un tā noteikumi;

Noteikumi – Bankas Vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kuri ir neatņemama Līguma sastāvdaļa;

Platforma - tehnoloģisks tiešsaistes risinājums interneta vietnē www.smartdeposit.lv termiņnoguldījumu pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai;

Procenti - par Termiņnoguldījumu aprēķināmie procenti, kuru apmēru un izmaksas kārtību nosaka Līgums, Bankas apstiprinātās Termiņnoguldījuma procentu likmes un Latvijas Republikas tiesību akti. Procenti tiek aprēķināti atbilstoši gada procentu likmēm, pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas;

Tarifi - Bankas operāciju un citu finanšu pakalpojumu tarifi;

Termiņnoguldījuma beigu datums - datums, kad noguldītie naudas līdzekļi Termiņnoguldījuma kontā kopā ar Procentiem tiek pārskaitīti uz Klienta Norēķinu kontu, kas norādīts Līgumā un Banka slēdz Termiņnoguldījuma kontu;

Termiņnoguldījuma konts - atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem Klientam atvērtais konts Bankā, kurā tiek izvietoti un uzskaitīti Klienta naudas līdzekļi;

Termiņnoguldījuma sākuma datums - datums, kad naudas līdzekļi ir iemaksāti Termiņnoguldījuma kontā, ko apstiprina maksājuma dokuments vai Bankas izsniegts izraksts no Bankas uzskaites sistēmas. Ar šo datumu sākas Termiņnoguldījuma termiņa tecējums;

Termiņnoguldījuma termiņš - laika periods, uz kuru Klients saskaņā ar Līgumu nogulda Termiņnoguldījumā savus naudas līdzekļus Bankā;

Termiņnoguldījums - Termiņnoguldījuma kontā izvietotie Klienta naudas līdzekļi;

Termiņnoguldījums ar procentu izmaksu termiņa beigās - Termiņnoguldījums uz noteiktu termiņu ar Līgumā noteikto fiksēto Procentu likmi ar Termiņnoguldījuma un Procentu izmaksu Termiņnoguldījuma termiņa beigu datumā.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients to akceptējis Platformā, izmantojot  Google autentifikācijas rīkus (Google Authentificator), un kad Termiņnoguldījuma kontā ir iemaksāts Termiņnoguldījums Termiņnoguldījuma sākuma datumā.

Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Google Authentificator izmantošanas noteikumiem un piekrīt tiem.

Klients apņemas nodrošināt, lai līdz Termiņnoguldījuma sākuma datumam Termiņnoguldījuma summa tiktu ieskaitīta Klienta Termiņnoguldījuma kontā. Termiņnoguldījuma sākuma datums ir 5-tā darba diena no šī Līguma parakstīšanas dienas.

Pušu starpā pastāvošās tiesiskās attiecības nosaka un regulē Līgums, Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti. Pretrunu gadījumā starp Noteikumiem un Līguma noteikumiem, piemērojami Līguma noteikumi.

Klients atbild par Bankai sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu. Klienta pienākums ir nekavējoties paziņot Bankai par jebkuras Līgumā sniegtās informācijas izmaiņām. Nesavlaicīgu, nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā Klients atlīdzina Bankai visus zaudējumus, kas tai radušies sakarā ar to un Banka nav atbildīga, ja nesavlaicīgas, nepatiesas vai nepilnīgas informācijas dēļ Klientam ir radušies zaudējumi.

Parakstot Līgumu Klients apliecina, ka Termiņnoguldījuma kontā iemaksātie naudas līdzekļi ir Klienta un tie nav iegūti noziedzīgā ceļā, un Klients neizmantos Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai vai terorisma vai proliferācijas finansēšanai.

Klientam ir pienākums par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem maksāt Bankai komisijas maksas saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem Tarifiem, kā arī atlīdzināt Bankai visus izdevumus, kas Bankai radušies saistībā ar darbībām, kas ir nepieciešamas Klienta rīkojumu izpildei, kā arī jebkādas blakus izmaksas saskaņā ar Noteikumiem. Klients maksā komisijas maksas un atlīdzina izdevumus Tarifos vai Bankas noteiktajā valūtā. Par katru sniegto pakalpojumu un veikto operāciju Bankai ir tiesības bez Klienta piekrišanas, bez tā rīkojuma un bez iepriekšēja brīdinājuma saņemt maksu par pakalpojumiem saskaņā ar Tarifiem, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Bankai saistībā ar Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, pie tam, vispirms Banka ietur maksu par sniegto pakalpojumu vai veikto operāciju, un tikai pēc tam izpilda Klienta rīkojumu. Jebkuru naudas līdzekļu pārskaitīšanai no Termiņnoguldījuma konta uz Norēķinu kontu piemērojami Bankas Tarifi, kas attiecas uz pieprasījuma noguldījuma konta apkalpošanu un pārskatījumu veikšanu no pieprasījuma noguldījuma kontiem.

Bankai ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Līguma noteikumus, rakstveidā (ar paziņojumu uz Klienta e-pastu un Klienta profilu Platformā) paziņojot par to Klientam 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās. Ja Klients 1 (viena) mēneša laikā no paziņošanas brīža nav rakstveidā  (ar paziņojumu uz Bankas e-pastu vai ar Platformas starpniecību) iebildis pret grozījumiem Līguma noteikumos, uzskatāms, ka Klients tiem ir piekritis. Ja Klients nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, Klientam ir tiesības pirms grozījumu spēkā stāšanās vienpusēji izbeigt šo Līgumu, nemaksājot par to līgumsodu. Līguma darbība tiek izbeigta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Klienta paziņojuma saņemšanas brīža. Līdz Līguma darbības izbeigšanās dienai Pusēm ir pienākums izpildīt visas savas saistības. Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus, Tarifus un Bankas normatīvos dokumentus Noteikumos noteiktajā kārtībā.

Banka pēc Procentu pilnīgas vai daļējas izmaksas ir tiesīga ieturēt un iemaksāt budžetā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos obligātos maksājumus (nodokļus, nodevas u.c.). Bankai ir tiesības izmaksāt Līguma noteikumos noteiktajā kārtībā Termiņnoguldījumu vai Procentus, ieturot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos obligātos maksājumus arī Klienta nāves gadījumā. Atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem izsniedzamie paziņojumi un informācija par ieturētajiem obligātajiem maksājumiem tiek sniegta pēc Klientam pieprasījuma un saskaņā ar Tarifiem.

Ja Līgumā norādīto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no tās, kas noteikta ar cipariem, tad Puses vienojas, ka  par pamatu tiek ņemta skaitļu vārdiskā izteiksme.

Banka garantē Klientam tā Termiņnoguldījuma atmaksu saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem.

TERMIŅNOGULDĪJUMA KONTA APKALPOŠANA

Noslēdzot šo Līgumu, Klients apņemas no Līgumā norādītā Klienta Norēķinu konta veikt Termiņnoguldījuma summas pārskaitīšanu uz Klienta Termiņnoguldījuma kontu Bankā.

Procenti tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu. Termiņnoguldījuma termiņa pirmā diena un Termiņnoguldījuma termiņa pēdējā diena tiek uzskatītas kā viena diena. Procenti, t.sk. aprēķinātie un neizmaksātie, netiek pieskaitīti Termiņnoguldījuma summai un par tiem netiek maksāti Procenti.

Banka pārskaita Klientam aprēķinātos Procentus, ieturot Bankas komisijas maksas un normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, uz Klienta Norēķinu kontu Termiņnoguldījuma beigu datumā vienlaikus ar Termiņnoguldījuma izmaksu.

Banka izmaksā Klientam Termiņnoguldījumu uz Klienta Norēķinu kontu Termiņnoguldījuma beigu datumā, ja vien Līgums uz Termiņnoguldījuma izmaksas brīdi ir spēkā un darbība ar Termiņnoguldījuma kontu nav ierobežota.

LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

Klientam ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu jebkurā Līguma darbības laikā, ievērojot tālāk norādītos Līguma noteikumus.

Klientam nav tiesību pieprasīt Termiņnoguldījuma summas pirmstermiņa izmaksu pa daļām.

Klientam ir tiesības pieprasīt izbeigt Līgumu pirms termiņa jebkurā Līguma darbības laikā, piesakot Līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar Platformas starpniecību ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, izņemot Līguma 3.7.punktā noteikto gadījumu.

Ja Klients vēlas izbeigt Līgumu pirms termiņa 1. (pirmajā) gadā, skaitot no Termiņnoguldījuma sākuma datuma līdz šādam datumam nākamajā gadā (ieskaitot), tad Klients maksā Bankai līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Termiņnoguldījuma summas. Citos Līguma  pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos līgumsods netiek noteikts.

Ja Līgums tiek izbeigts pirms Termiņnoguldījuma beigu datuma, kā arī, ja Termiņnoguldījums vai tā daļa tiek ieturēta šo Līguma noteikumu 4. punktā noteiktajos gadījumos, Bankai ir tiesības:

3.5.1. neizmaksāt Klientam par Termiņnoguldījumu vai attiecīgi – par tā ieturēto daļu aprēķinātos Procentus;

3.5.2.neatmaksāt Klientam budžetā jau iemaksātos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos obligātos maksājumus par izmaksātajiem Procentiem (nodokļus, nodevas u.c.);

3.5.3. ieturēt jau izmaksātos Procentus un 3.4. punktā noteikto līgumsodu no Termiņnoguldījuma summas pirms tās izmaksas Klientam.

Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Banka veic izmaksas uz Klienta Norēķinu kontu, Klienta pieprasījumā norādītajā Termiņnoguldījuma līguma izbeigšanas datumā.

Ja Klienta Termiņnoguldījums kalpo kā finanšu ķīla no citu dokumentu (līgumu vai vienošanos) pamata izrietošo Klienta saistību izpildi pret Banku, Bankai ir tiesības neizmaksāt Termiņnoguldījumu un uzkrātos Procentus, ja Klientam ir neizpildītas saistības pret Banku, kas izriet no citiem starp Banku un Klientu noslēgtajiem darījumiem. Ja Klienta Termiņnoguldījums nodrošina kā finanšu ķīla no citu dokumentu (līgumu vai vienošanos) pamata izrietošo Klienta saistību izpildi pret Banku, Bankai ir tiesības vienpusēji pagarināt Līgumu uz iepriekšējo Līgumā norādīto Termiņnoguldījuma termiņu vai līdz brīdim, kamēr netiek dzēstas nodrošinātās saistības, par pagarināto Līguma termiņu neaprēķinot un nemaksājot Klientam Procentus, vai arī Puses vienojas par citu nodrošinājumu.

Bankai ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu, izbeigt Līgumu pirms termiņa un slēgt Termiņnoguldījuma kontu pirms Termiņnoguldījuma beigu datuma, ja:

Banka izmanto šo Līguma noteikumu 4. punktā noteiktās tiesības – ar tiesību izmantošanas brīdi;

Bankai rodas pamatotas aizdomas, ka Termiņnoguldījuma kontā esošie Klienta naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā ceļā un Klients izmanto Bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai vai terorisma vai proliferācijas finansēšanai;

Klients nepilda šī Līguma noteikumus;

ar Klientu tiek izbeigtas darījumu attiecības;

Klients tiek iekļauts starptautisko vai nacionālo sankciju sarakstos, kas saistoši Bankai;

tiek vērsta piedziņa uz Klienta naudas līdzekļiem saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem – ar piedziņas izdarīšanas brīdi.

3.9. Klientam, kurš ir patērētājs, ir tiesības pieprasīt līguma izbeigšanu, izmantojot atteikuma tiesības. Šādas atteikuma tiesības Klients ir tiesīgs izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, nosūtot Bankai atteikumu, izmantojot Platformā piedāvāto elektronisko atteikuma formu. Klients piekrīt šādas atteikuma formas izmantošanai šī Līguma izpildes ietvaros. Banka šajā gadījumā atmaksā Klientam Termiņnoguldījuma summu 10 (desmit) dienu laikā no šāda Klienta atteikuma saņemšanas dienas, pārskaitot šos naudas līdzekļus uz Klienta Norēķinu kontu bez komisijas maksas ieturēšanas par šāda pārskaitījuma veikšanu.

3.10. Termiņnoguldījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos aprēķinātie Procenti Klientam netiek izmaksāti.

TERMIŅNOGULDĪJUMS KĀ NODROŠINĀJUMS

Klients Termiņnoguldījumu un uzkrātos Procentus ieķīlā kā finanšu ķīlu un nodrošina visu savu esošo un nākotnes saistību izpildi, kā arī tādu saistību izpildi pret Banku, kas izriet no citiem starp Banku un Klientu noslēgtajiem darījumiem, un uzdod Bankai šo saistību vai kādas no tām neizpildes gadījumā izmantot Termiņnoguldījumu un uzkrātos Procentus šo saistību dzēšanai.

Bankai ir tiesības dzēst jebkurus Bankas prasījumu pret Klientu ar Klienta Termiņnoguldījumu un uzkrātajiem Procentiem, realizējot finanšu ķīlu, un nepieciešamības gadījumā bez Klienta piekrišanas, bez tā rīkojuma un bez Klienta iepriekšējas brīdināšanas veikt Termiņnoguldījuma kontā esošo un aprēķināto Procentu naudas līdzekļu valūtas maiņu, atbilstoši operācijas veikšanas brīdī spēkā esošajam Bankas noteiktajam valūtas pirkšanas un pārdošanas kursam.

Bankai ir tiesības ieturēt naudas līdzekļus no Termiņnoguldījuma konta un aprēķinātos Procentus bez Klienta piekrišanas, bez tā rīkojuma un bez Klienta iepriekšējas brīdināšanas:

par Bankas pakalpojumu sniegšanu un bankas operāciju veikšanu Klientam saskaņā ar Tarifiem;

ja iemaksa Termiņnoguldījuma kontā vai jebkura izmaksa no šī konta  Klientam ir veikta maldības, kļūdas vai neuzmanības dēļ, vai arī bez jebkāda tiesiskā pamata;

šajos Līguma noteikumos, Noteikumos vai citos ar Klientu noslēgtajos līgumos (darījumos) noteiktajos gadījumos;

Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Līguma izpildes gaitā Puses darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. Visus strīdus, kas radušies Līguma darbības gaitā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja pārrunās nav panākts abām Pusēm pieņemams rezultāts, Pusēm ir tiesības nodot strīdu izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Puses neatbild par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi, ja neizpilde ir radusies jebkuru apstākļu ārpus Pušu kontroles un gribas (nepārvaramas varas) dēļ.

Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt Bankai visas tai pienākošās komisijas maksas, atmaksāt izdevumus, samaksāt radušos zaudējumus, kā arī izpildīt visas citas saistības, kas radušās šī Līguma darbības laikā.

Līgums ir sagatavots elektroniski latviešu valodā un pieejams Platformā.

Gadījumā, ja Latvijas Republikas tiesību aktu grozījumu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, kāds no šī Līguma punktiem zaudē spēku vai nonāk pretrunā ar tiesību aktu prasībām, tad spēku zaudē tikai šie Līguma punkti, bet Līgums pārējā daļā paliek spēkā.

We use cookies

Functional cookies description

Statistic cookies description

Marketing cookies description

Further information regarding cookies is available here